Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.07.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin 22.12.2022 tarihli Kararı ile 06.04.2023 tarihli Kararı da göz önünde bulundurularak, özetle;

1) Birleşme işleminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotlarının dikkate alınmasına,

2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ilgili hükümlerine istinaden hazırlanan ‘Birleşme Raporu' ve ‘Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına ve Birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında ‘Birleşme Sözleşmesi'nin Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ‘Uzman kuruluş görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümleri kapsamında; DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu"nun kabul edilmesine ve "Birleşme oranı", "Değişim oranı" ve bu oranlara bağlı olarak Şirketimiz çıkarılmış sermayesindeki "sermaye artırım tutarı"nın; ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde mezkûr Rapor'un dikkate alınmasına,

4) Şirketimizce öncelikle birleşmenin genel kurulda onaylanması şartıyla; Şirketimiz sermayesinin birleşme nedeniyle uzman kuruluş görüşünde belirlenen sermaye artırım tutarı olan 57.803 TL artırılması öngörüldüğünden; gerekli izinlerin ve onayların alınması kaydıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.616.938.288 TL'den 2.616.996.091 TL'ye çıkarılmasına ve birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin hazırlanan İhraç Belgesi'nin, genel kurul toplantısında sermaye artırımının onaylanması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına;

5) Şirketimizin esas sözleşmesinin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinde yer verilen kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesine ve ekte yer alan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.