Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi

09.03.2018

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri", "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 471.545.000 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 122.945.957,65 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2017 yılında yapılan 2.279.168,25 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 594.677.523,81 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 49.314.688,18 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; "Dönem Vergi Gideri" oluşmadığı, 49.314.688,18 Türk Lirası tutardan da TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.465.734,41 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 46.848.953,77 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan mali kayıtlarımızda, geçtiğimiz dönemlerde Vergi Mevzuatı gereğince "Özel Fon"hesaplarına alınan 67.978.860,95 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" (DMK)'nın, Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık sürenin dolması nedeniyle, "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir

Ekler:

DOHOL 2017 Kar Dağıtım Tablosu

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.