Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi

09.03.2016

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 160.820 bin Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 979.671 bin Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2015 yılında yapılan 3.556 bin Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 1.154.775 bin Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde 383.784.434,73 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 26.966.478,14 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra kalan 356.817.956,59 Türk Lirası kalan tutardan da TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 17.840.897,83 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 338.977.058,76 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.