Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.03.2023

6102 sayılı ‘Türk Ticaret Kanunu' ("TTK"), 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu' ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, 5520 sayılı ‘Kurumlar Vergisi Kanunu', 193 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu', 213 sayılı ‘Vergi Usul Kanunu', diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

1) SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre;

- "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 6.014.410.000,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 612.021.087,17 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi hükmüne istinaden hesaplanan 87.639.729,82 Türk Lirası tutarındaki "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmediği dikkate alınarak; TTK'nın 519 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına 43.693.022,23 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesaplanması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 5.271.056.160,78 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/34 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 291.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten sonra 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 4.980.056.160,78 Türk Lirası tutarında "Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

- 2022 yılında yapılan 21.884.447,12 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 5.001.940.607,90 Türk Lirası tutarında "Kar Payı Avansı Düşülmüş ve Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

2) Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise;

- 181.414.240,73 Türk Lirası tutarındaki ‘Vergi' dikkate alınarak 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 1.573.521.261,53 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 612.021.087,17 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi hükmüne istinaden hesaplanan 87.639.729,82 Türk Lirası tutarındaki "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmediği dikkate alınarak; TTK'nın 519 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına 43.693.022,23 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesaplanması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 830.167.422,31 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/34 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 291.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten sonra 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 539.167.422,31 Türk Lirası tutarında "Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu

görülerek,

  1. a)Kar dağıtımında 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması;
  2. b)Bu çerçevede, TTK'nın 519 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe"ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 7,260'ı, net % 6,534'ü oranında olmak üzere, toplam 190.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanması,
  3. c)SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 4.790.056.160,78 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları"hesabına alınması,
  4. d)Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 349.167.422,31 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karlar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmü kapsamında önceki dönemlerde "Özel Fon"hesaplarına intikal ettirilen ve Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık süresi dolan 3.741.131,25 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" olmak üzere toplam 352.638.553,56 Türk Lirası'nın "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.