Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2022

Özet Bilgi
2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
Peşin
0,1261015
12,61015
10
0,1134913
11,34913
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
 
31.08.2022
 
31.08.2022
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
0
0
 
Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 2.828.476.000,00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 96.796.676,90-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 542.364.392,63-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 202.723.083,12-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 43.499.199,90-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2021 yılında yapılan 16.509.336,85-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.959.601.984,30-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde, 2.681.021.013,73-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 96.796.676,90-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 122.225.600,72-Türk Lirası "Geçmiş Yıl Karı" mahsup edildikten sonra geriye kalan 425.649.619,23-Türk Lirası "Geçmiş Yıl Zararları", 542.364.392,63-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 202.723.083,12-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 43.499.199,90-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 1.369.988.041,95-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu, görülerek,

Kar dağıtımında 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede, TTK'nın 519 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 12,61016'sı, net % 11,34914'ü oranında olmak üzere, toplam 330.000.000,00-Türk Lirası ("brüt"), 297.000.000,00-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.613.092.647,45-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.039.988.041,95-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Dohol Kar Dağıtım Tablosu 31.12.2021.pdf
 
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.616.938.288
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
249.152.753,99
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
3.846.176.000
3.137.147.950,75
4. Vergiler ( - )
783.687.000
456.126.937,02
5. Net Dönem Kârı
2.828.476.000
2.681.021.013,73
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
425.649.619,23
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
885.383.352,55
885.383.352,55
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.943.092.647,45
1.369.988.041,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
16.509.336,85
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.959.601.984,3
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
330.000.000
0
* Nakit
330.000.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
297.000.000
0
15,16
0,11
0,11
TOPLAM
297.000.000
0
15,16
0,11
0,11
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

Ek Kar Dağıtım Tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.