Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2017

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 219.223 bin Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 343.605 bin Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2016 yılında yapılan 1.814 bin Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 566.327 bin Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 118.389.242,76 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 12.133.562,89 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra kalan 106.255.679,87 Türk Lirası kalan tutardan da TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 5.312.783,99 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", TTK'nun 520'nci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.080.000,- Türk Lirası tutarında "Kanuni Yedek Akçe" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 6.700.000.Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan sonra kalan 92.162.895,88 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan mali kayıtlarımızda, geçtiğimiz dönemlerde Vergi Mevzuatı gereğince "Özel Fon"hesaplarına alınan toplam 21.220.330,99 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"nın, Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık sürenin dolması nedeniyle, "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

Ekler:
1- DOHOL 2016 Kar Dağıtım Tablosu

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.