2014 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

10.03.2015

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar birlikte dikkate alındığında 224.970 bin Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 55.323.977,29 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; söz konusu "Net Dönem Karı"nın mali kayıtlarımızda yer alan 25.893.833,84 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edilmesinden ve kalan tutardan da TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.471.507,17 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 27.958.636,28 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

EK: 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.