YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Garantörlük kapsamındaki banka kredisi yükümlülüğünün yerine getirilmesi hakkında
  29.06.2018

  Müşterek yönetime tabi "iş ortaklığı" statüsünde olan iştirakimiz Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki "ardıl" mahiyetteki uzun vadeli proje finansman kredisi ile ilgili olarak, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak payımız oranında (%33) garantör olduğumuz 28.250.075.93 ABD Doları ve 25.575.430.24 Euro bugün Akbank T.A.Ş.'ye nakden ve defaten ödenmiştir. Bu ödemeyle birlikte, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki "ardıl'' mahiyetteki uzun vadeli proje finansman kredisindeki yükümlülüğümüz sona ermiş ve tamamen ortadan kalkmıştır.

  devamı
 • İştirak Hissesi Devri
  21.06.2018

  Daha önce kamuya açıkladığımız üzere; Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" gereğince, "Hisse Satış Sözleşmesi"'nde belirlenen "kapanış" koşullarının yerine getirilmesi ve satış/devir işlemlerinin yasal olarak usulüne uygun bir şekilde tamamlanması neticesinde, toplam 893.000.000 Amerikan Doları tutarındaki "Satış Bedeli", 16 Mayıs 2018 tarihinde tam, nakit olarak ve kullanımı serbest bir şekilde Şirketimiz hesabına intikal etmişti.

  devamı
 • Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
  18.06.2018

  Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Şirketimiz'in medya varlıklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satışı ve devri ile ilgili olarak satış ve devir bedelinin tahsil edilemediği yönündeki haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Satış ve devir bedeli olan 893.000.000 USD'nin tamamı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 16.05.2018 tarihinde de açıklandığı üzere, tam ve nakden tahsil edilmiştir. Tahsil edilen söz konusu satış ve devir bedeli üzerinde herhangi bir kısıtlama olmayıp, kullanımı tamamen Şirketimiz kontrolünde ve serbesttir.

  devamı
 • Kredi Derecelendirmesi
  13.06.2018

  JCR Eurasia Rating, Şirketimiz Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AA- (Trk)' ve 'Pozitif' görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1 (Trk)' olarak 'Stabil' not görünümü ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-' olarak belirlemiştir.

  devamı
 • Finansal Duran Varlık Satışı – D&R
  30.05.2018

  Daha önce kamuya açıkladığımız çerçevede; 11 Mayıs 2018 tarihinde Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında, doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 50.000.000 adet payda sahip olduğumuz 50.000.000 adet ve Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin %100,00'ünü temsil eden payların,yapılan pazarlık neticesinde; toplam 440.000.000 (Dörtyüz kırk milyon) Türk Lirası satış bedeli üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasında, tüm gerekli yasal izinlerin alınması ve "kapanış koşulları" sağlanmak suretiyle pay senetlerinin satışı ve devri bugün itibariyle tamamlanmış ve satış bedeli tam ve nakit olarak serbest şekilde hesaplarımıza intikal etmiştir.

  devamı
 • Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
  29.05.2018

  Mezkur Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan Dava'nın 9 Mart 2016 tarihinde yapılan duruşmasında; Karşı Taraflar'ın (Davacıların), talepleri İlgili Mahkeme tarafından red edilmiştir. Davacılar'ın söz konusu Mahkeme Kararı'nı temyiz ettikleri 03.05.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla daha önce kamuya duyurulmuştu.

  devamı
 • Ayrılma Hakkı Süresinin Sona Ermesi Hk
  29.05.2018

  6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında yapılacak pay senedi satış ve devir işlemlerinin görüşüldüğü 11.05.2018 tarihli Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a katılarak, toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahiplerimizden hiçbirisi belirlenen ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde, ayrılma hakkını kullanmamıştır. Söz konusu ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 29.05.2018 tarihinde (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

  devamı
 • Daha önce Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında - Milta
  25.05.2018

  Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla Özel Durum Açıklamaları yapılmak suretiyle kamuya açıkladığımız; tamamı ödenmiş 1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1.300.000 adet paylarının (pay senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının, "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105.000.000,-(Yüzbeşmilyon) Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'ne satışını ve devrini düzenleyen Pay Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme")'nin "Kapanış Ön Koşulları", Sözleşme'de öngörülen şekilde tamamlanamamıştır. Bu çerçevede, mezkur satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verilmiştir.

  devamı
 • Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
  24.05.2018

  Şirketimiz'in 11.05.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığı ifade edildiğinden, 24.05.2018 tarihli 9585 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescile tabi olmaksızın ilan edilmiştir.

  devamı
 • İştirak Sermaye Artırımına İştirak – Ultra Kablolu
  23.05.2018

  Yönetim Kurulumuz 23.05.2018 tarihinde (bugün); Şirketimiz'in sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Ultra Kablolu Televizyon ve Telekomunikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.624.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesi'nin 5.100.000 Türk Lirası tamamı nakden karşılanmak suretiyle 19.724.000 Türk Lirası' na artırılmasında sermaye artırımının Ultra Kablolu Televizyon ve Telekomunikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 2.550.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar vermiştir.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.