KURUMSAL SORUMLULUK

İş Sağlığı ve Güvenliği


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası için tıklayın.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularını düzenleyen 6331 sayılı kanun ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmelikler, Doğan Holing bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Yıl içinde bu mevzuatta yapılan değişiklikler Holding’in ilgili bölümleri tarafından yakından izlenmiş ve uyum için gerekli olan düzenlemeler hızla gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl içinde yayınlanan ve gruba bağlı tüm şirketlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuata, ILO kurallarına, insan haklarına ve Doğan Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile belirlenmiş kurallara uygun çalışılabilmesi için gerekli olan, iç yönetmelik niteliğindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ekibe rehberlik etmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu: Doğan Grubu kapsamındaki tüm şirketlerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile Doğan Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve iç yönetmelik niteliğindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü’ne uygun çalıştıklarının gözlemlenmesi ve aksaklıkların ilgili mercilere rapor edilmesi amacıyla oluşturulmuş Doğan Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu, yıl boyunca gözlemleme faaliyetini başarıyla sürdürmüştür.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları: Grup şirketlerinin tümünde yasanın öngördüğü işveren temsilcisi, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları görevlisi, çalışan temsilcileri ve gündeme uygun teknik ve idari personel tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulmuştu. Kurullar, 2015 yılında da yasanın öngördüğü sürelerde toplanarak, görev kapsamlarına giren konularda kararlar almışlardır. Kurullar, değişen koşullar nedeniyle işyerlerinde, daha önce yapılmış olan Risk Değerlendirme Raporları’nda gerekli hale gelen güncellemelerin yapılmasını sağlamış ve bu raporlarda belirlenmiş olan risklerin giderilmesi için önlemlerin alınmasını sağlamıştır.

İş yeri hekimi (İH) ve iş güvenliği uzmanları (İGU): Grup şirketlerinin lokasyon ve personel sayılarının farklılık göstermesi nedeniyle ve yasanın da olanak sağlamasından yararlanılarak, kaynakların Gruba bağlı şirketler tarafından ortak kullanılması prensibi kabul edilmiştir. Grup şirketlerinin personel sayılarındaki değişiklikler nedeniyle, İH ve İGU sayısında, çalıştıkları lokasyonlarda ve sorumluluk kapsamlarında değişiklikler yapılmıştır.

Acil durum eylem planı: Yangın ve deprem gibi acil olaylarda zararın önlenmesi için gerekli olan acil durum eylem planları hazırlanmış ve kapsama giren tüm personele gerekli teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Bu kapsamda, belirli aralıklarla yapılması zorunlu olan tahliye tatbikatlarının bir kısmı yapılmış olup, plana göre öngörülenlerin de belirlenen tarihlerde yapılması planlanmıştır.

İlk yardım eğitimi: 6331 sayılı yasaya göre, yapılan işin tehlike derecesine bağlı olarak değişen oranlardaki personelin, ilk yardım eğitimi alması ve bunların işyerinde ilkyardım görevlisi olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu orana uygun sayıda çalışana, yetkili kuruluşlar tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verilmiş ve eğitim alan kişiler sınava girerek sertifikalarını almışlardır. İşten ayrılmalar nedeniyle eksilen görevlilerin sayısı belirlenmiş ve yerlerine yenilerinin eğitim alması sağlanmıştır.

Eğitim çalışmaları: 6331 sayılı yasa, tüm çalışanlara temel ISG eğitimi verilmesini, ayrıca yaptıkları işin özeliklerine göre de ek eğitimler verilmesini şart koşmaktadır. 2015 yılında işe başlayan tüm personele bu eğitimler verilirken, teknik işlerde çalışacak personelde mesleki eğitim şartı aranmış ve gerekli görülen personele meslek içi eğitimler verilmiştir.

İH ve İGU Elektronik Kayıt Sistemi: İşe giriş ve periyodik muayenelerin takibinde kolaylık sağlanması amacıyla İH için, kullanıcıların önerileri doğrultusunda hazırlanmış olan elektronik kayıt sistemi, İGU için de geliştirilmişti. Programların ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilerek tüm ekibin kolayca kullanacağı ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı yapıya getirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür.

İşe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri: 2015 yılında da işe yeni başlayan personele çalışacağı işe göre, tahlil, işitme testi, bel röntgeni, göz muayenesi gibi ek tetkikler yaptırılmış, bunların periyodik olarak tekrarlanması sağlanmış ve tüm çalışanlara akciğer röntgeni incelemesi yapılmıştır. İşitme ve görme testleri, yapılması zorunlu personelin dışında isteyen tüm çalışanlara da uygulanmıştır.

Portör taramaları ve hijyen kontrolleri: Gıda ile ilgili hizmet veren tüm personelin portör taramaları düzenli olarak yaptırılmaktadır. Ayrıca gıda üretimi ve sunulması ile üretilmiş olan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, İH tarafından sık sık kontrol edilmiş olup bir çok lokasyonda, yetkili firmalar aracılığıyla periyodik denetimler yapılmıştır.

Ortam ölçümleri: İşyerindeki koşulların sağlığı etkilemesi riskine karşı tüm tesislerdeki ortam ölçümleri periyodik olarak yapılmakta ve uygunsuzluk tespit edilen hallerde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu ölçümler arasında yer alan hava kalitesi, toz, kimyasal madde, sıcaklık, aydınlatma ve gürültü düzeyleri ile biyolojik kirleticiler işyerlerinin özelliklerine göre düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.

İş makinelerinin kontrolü: İşyerlerinde kullanılan tüm iş makinelerine ait kontrollerin yetkililerce zamanında gerçekleştirilmesi takip edilmektedir.

Taşeronların izlenmesi: 6331 sayılı yasa, alt işverenlerin İSG kurallarına uygunluğunun takibinde üst işvereni de yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle Doğan Grubu’na hizmet veren tüm alt işverenlerin çalışmaları izlenmektedir. Bu amaçla taşeronlarla yapılan sözleşmelere iş sağlığı ve güvenliği hükümleri konulmuş olup, taşeronlar işe başlamadan önce bu yönden denetlenmekte ve kendilerine iş ve işyeri hakkında eğitimler verilmektedir.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.